. (הבוח) יסקורפ תרש והמ
. e-mail םירידגמ דציכ
?תירבע םיסיפדמ דציכ
?תשרב שפחל דציכ
ICQ -ל תירבעב ךירדמ

!! IOL לש הרזעה רתא

טסיפמרטה ךירדמ
NetSupport
ילארשיה הכימתה רתא
. (רקבל ץלמומ) בהז-טנרטניא לש הרזעה רתא

תשרב םניח

םיפיטו הרזע - 98 תונולח

םינאיורט םיסוסמ רטפיהל דציכ

תירבעב םירתא תיינבל ךירדמ
HTML -ל ךירדמ

תירבעב ינורטקלא ראוד
ךסמה לע ןמגרותמ
תשרהמ ישפוח סקפ

   


.םלועב הכרדהו הרזע ירתא

? םדומה םע תורצ
? םדומה םע תורצ ןיידע
השילגה תוריהמ רופישל םיפיט 10
תשרב םיטובור לע לכה
םיסוריו לע לכה

ping gateway

,םיבשחמ יאשונל תיקנע הידפולקיצנא
...... דועו הנכות ,הרמוח ,תרושקת
,טנרטניאב שומישה אשונב םיסרוק
.....וכו ט'צ ,ראוד ,השילגה תונכות דומיל
םע רודמ ללוכ ,תשרה לע םיבשחמ ןיזגמ
.קילק הווש .בשחמ יאשונב םיפיט 2001
,םירביירד ,םינוכדיע ,תונכות עיצמה רתא
.95 תונולחל לכה ..... םיפיט
2000 תונולחל טפוסורקימ לש הכימתה רתא

LahavNet Menu

המידק הלעמל הרוחא