שופיח יעונמ
ןשפחה
תירבעב שופיח-פאז
שופיח יעונמ לע לכה
םדקתמ שופיח - FTP
ASKJEEVES
GoHip
MAMMA.COM
SEARCH.COM
thunderstone
electricmonk
ClickHereToFind
google
Infoseek
Alta Vista
Excite
Hotbot
Lycos
Magellan
Yahoo
Webcrawler
FTP Search

טנבהל המידק הלעמל הרוחא