Menu%20-%20image%20map

ילא ונפ םה ,ולביק לגו יתימאש תורותפ אל תולאש לש לובמ תובקעב
."הלוז תורפס"-ב "באזה" ומכ והשמ .םינייניעה תא םהל רדסל השקבב

.יתמכסה

,המ הנשמ אל ,תיבב םיפוצה םכמ ימל שיש הלאש לכ זא

.ולאשת
.ולאשת
.ולאשת

.(םדב ןינטורסה תומר תא וקדבת)

.עובש ידמ רתאב ומסרופי תורחבנה תובושתהו תולאשה

,וי'גרו'ג
בתוכו בשוי ינא ,ישיש םויב ,עובש לכ
הברה יכה ץרש רישה תא שקבמ ,E-mail ךל
ינפל ,סריפס ינטירב) ולא םימיב MTV-ב
בישמ ךניא םלועמ ,ךא (?רכוז ,םייעובש
?התא ןכיה .םידרוקא יל חלושו ,ייבתכמל
!ךמויקל החכוה יל ןת
,הנומא רבשמב

2.7.99 ,טרגד ימולש

!רקיה ימולש
ילוא .ימויקל רשאב ההות ןכא ינא םג תעכו ,סקירטאמ'-ב יתיפצ
?והשימ לש ןוימד ריצי טושפ ינא
...&#&$*( Cm :םה תשקיבש םידרוקאה ,ונניינעלו
,םררחשל הצור םישלוגה םכמ ימ םא .תולובכ ידי
.ילצוגיל .ץועיי תלבקל האבה תבותכל ונפ

,םינשי םיטילקתמ הטילקמש יהשלכ הנכת שי םאה
?תוטירשו םישערמ םהלש לילצה תא הקנמו
.CD לע םינשיה ייטילקתמ ףסוא יל ןיכהל הצור ינא

31.5.99 ,ימרי

תמייק איה .תיסחי הרקיו םיחבש תרוטע ,וזכ הנכות תמייק
.תולבגומ ומד תואסרג םג שיו ,תונוש תואסרגב
,םישער יוקינ ,םינוש תורוקממ הטלקה תרשפאמ הנכותה
הנכותה םש .CD לע הרישי הבירצ םגו
.םהלש רתאה הנה ,Dart-Pro אוה
העודיה וז לבא ,המוד רבד תושועש תונכות דוע שי חטב)
(רתויב תצלמוממהו

?טרצומ לע והשלכ עדימ םכל שי

21.5.99 ,קקח ןתיא

ושארב בתכ אוה ,גרובצלזמ הניול תבכרב תחא העיסנב .ןואג היה אוה
'דירוה' הניול עיגהשכו ,'וראגיפ יאושינ' הרפואב םידיקפתה לכ תא
.הפק תיב הזיאב ריינ ףדל הז תא
.הזה רתאל ךל ,יטודקנא תוחפ תצק עדימל

?הרטיג היושע ץע הזיאמ

21.5.99 ,סל לופ

,ךתלאשל עגונב לבא .גדה ןיתשמ הפיאמ םג ולאשת ףכית
םהמש םיצע יגוס המכ םנשי .הלאשהמ תכבוסמ הברה הבושתה
לפיימ יצע לש דחוימ רעי הדנקב שי .םינוש תורטיג יגוס םינוב
.יני'תמ טפל תורטיג תחא השא הנוב םהמש
ארק ,תורטיגל םיצע יגוס לע דוע תעדל הצור התא םא
.הזה FAQ-ה תא ארק הרטיג תונבל הצור התא םא .הזה רמאמה תא

דמחנה רישל םילימה תא רתאל ףיסוהל לוכי התא
?לרפ ילרואו בל דורמנ לש "םסקה לכ הז"

28.1.99 ,והשימ

.םיריש לש םילימ רתאב םסרפל ונל םימיכסמ אל ם"וקא .לוכי אל ,רעטצמ ,םממה
,ריינו טעב דייטצה טושפ ,ךכל םאתהבו ,תאז םע
,תוקד 5 ןתמה ,הממיה תועש 24-מ תחאב וידרה תא קלדה
.דמחנה רישה לש םילימה תא םושרו
!קוחה ןוטלש ינפב קחוצ ,ונילא דוגינבש ,הזה רתאב רקב טושפ ,ןיפוליחל

לע תילגנאב ילארוא חוויד ןיכהל ךירצ ינא
,(תוומל יתתיכ תא םמעשי לש) הצור ינאש אשונ לכ
?רוחבל ךירצ ינא המב ,אשונל ןויער םוש יל ןיא ךא

31.12.98 ,םולבנזור

םיניינע יל שי ,ךילא יתבושתב רוחיאה לע החילס ,לכ םדוק
ינש שיש תוארל חמש ינא ,ינש רבד .98 ףוסב רוגסל
.("קנג-הל ףסא" :םג ואר) םידימתמ םילאוש
.ןבומכ קחש-ןיקפיל ?רוחבל המב :אשונלו
:ב זא ,אל םאו
תמועל (טרפב ינפיהו) יתאיסאה קושב קסידינימה תחלצה"
םילדבהל היצקידניאכ ,יברעמה קושב ונולשכ
.(םיטרפל ןאכ ץחל) "םיקוושה ינש ןיב םייתוברת


?טפירקס הווא'גו טפירקס קיסייב לאו'זיו ןיב לדבהה המ
?טפירקס קיסייב לאו'זיוה תא אורקל לוכי פייקסטנ םג םאה
לוכי ררולפסקא טנרטניא קרש וא ,םיטנופ ןיקתהל ךירצ םאה
?טפירקס קיסייב לאו'זיוה תא חנעפל

23.12.98 ,קנג-הל ףסא

!ונרתא לש "דימתמה לאושה" סרפב תיכז !ייתוכרב ,ףסא ,לכ םדוק
:ךרתאב אבה דובכה ראות תא גיצהל יאשר התא

החתופש ימניד HTML-ה תפש איה טפירקס הווא'ג .וננייניעלו
לש תורחואמה תואסרגל םג הסנכוהו , פייקסטנ לש ןפדפדה רובע
ןפדפדה תא "תנכתל" תרשפאמ איה .ררולפסקא טנרטניאה
.םירתאב םימייוסמ םירבד תושעל
םימושייו ,טפוסורקיימ י"ע האצמוה טפירקס קיסייב לאו'זיו
.ררולפסקא טנרטניאה םהיניב ,הב םישמתשמ הלש םינוש
שומיש טפירקס קיסייב לאו'זיוב תושעל ןתינ ררולפסקאב
.טפירקס הווא'גל המודב ,ימניד HTML-ל
,טפירקס קיסייב לאו'זיוב םיכמות אל פייקסטנ לש םינפדפדה
.ןיקתת םיטנופ הזיא הנשמ אל
,פייקסטנבו ררולפסקאב הנוש טפירקס הווא'גב הכימתה םג ,הרעה דוע
.ינשב ודבעי דחא ןפדפדב םידבועש םירבד דימת אלו


.רתאל הסנמ ינאש הזה רישה תא שי
:הככ ךלוה אוה
."הטימב יאקירמא לייח"
אוצמל יל רוזעל לכות םא דואמ חמשא
.הדות !רישה םש תאו ,ותוא עצבמש ןמאה תא


24.11.98 ,ימת

,הרקיה ימת
שמתשהל ץלאנ אוה םעפה ךא ,רוזעל חמש דימת וי'גרו'ג
:רתויב ןמאנה ורזוע לש ותרזעב
.גלפומה וליג
.קנע טיהל הנידמה יבחרב דהדיה 1988 תנשב ,ןכבו
"הטימב יאקירמא לייח" רישה תא םירכוז םלוכ
.'ץנופ תקהל י"ע רשוהו ,("הנידע" ,םצעב ,ארקנש)
ומסרפתהש םיריש המכ ואיצוה דוע םקוריפ ינפל
.(ומש תא יתחכשש דחא דועו ,"םי-תבמ הרוחבב בהואמ")

 

?'םדומ' הלימה רוקמ המ

22.11.98 ,םולבנזור

 

תושעל ךירצ יתייה אלו הבושתה תא יתעדי וליפאש הלאש הנה
:ררבל ידכ יניצר ריקחת
תוילגנאה םילימה דמצב אוה ,Modem ,םדומ הלימה רוקמ
תוראתמשו ,תבכרומ איה ןהמש MOdulator/DEModulator
:םדומה תלועפ תא
יוקב) יגולנא םרזל בשחמהמ ילטיגיד עדימ לש ןונפיא
הרזחב ןנפואמה עדימה תכיפהו ,(modulator) (לשמל ,ןופלטה
.(demodulator) ילטיגיד עדימל

.ןאכ וצחל ,ףסונ עדימל


?הכרב-סיטרופ לש "תיסנניפ תיאשמ"-ב הזה ףירה ךלוה ךיא

15.11.98 ,והשימ

:הככ זא

E||--------------------------------------------------------------
B||--7--7--5^7^5--3^5^3--2^3^2^0--2---2-2-2-3-5--3---3-5-3-5--2--
G||--------------------------------------------------------------
D||--------------------------------------------------------------
A||--------------------------------------------------------------
E||--------------------------------------------------------------


???25.9-ה זאמ רתאה תא םתנכדיע אלש הז ךיא
???ילש רתאל קניל ןיאש הז ךיאו

12.10.98, קנג-הל ףסא

ללכ ךרדב רתאה לבא .רתאה תא יתנכדיע ןכ ,הנה ,לכ םדוק
.(ןמאנה םכדבע ו'יגרו'גמ ץוח) םינלצע ולש םיליעפמה יכ ןכדועמ אל
תונמדזהו ,האנה לש תועש תוחטבומ םירקבמל .ךלש רתאל קניל הנהו
,םויב רתאב ביטק תועיגש 10 ךרעב ןקתמ ףסא :הרעה .תיתפרצ דומלל
ןוליממ שקבל לוכי אוה) ןיקת היהי לכה םימי 374 ךות ,הזה בצקב
.(זא דע רתאה תא רסנפסיש דרופסקוא
.וי'גרו'ג ,םלוכמ ש"דו ,הבהאב

 E-Mail the underworld links in full moon the critical misa virtual rorshach Born star (wtf?!) georgio papalos sherutey livuy Hebrew music on the net What's new