ןורוד רהז
5.10.98 :לפנ -- 12.8.77 :דלונ
http://www.zohardoron.net
.םיכוב הליחת
.ןבאתמ יכבה ךכ-רחא
:דיחיו דחא רבד םירכוז ךכ-רחא
.ןבה תליפנ תא

.רבד םירמוא ןיאו
.עמשנ-המ לעו םשג לע םירבדמ וא
.והשמ לע דועו .דוע והשמ לעו
.עמשת אל הכ ןיב ןזואהו

.םיקתושו
.בושו .םימקו .םיבשויו .אסכה ןמ םימקו
:דיחיו דחא רבד םיעדויו
.בושי אל


יפלח םהרבאhttp://www.zohardoron.net