(ןומיר תתומע) םיאודבה תוברתל ןואיזומה ןולא ו'ג זכרמ
08-9919889 :סקפ 08-9913322 .לט . 85335 ,בגנ ענ ראד ,בהל ץוביק דיל 


ישאר ףד םירושיק תודוא םימוסריפ תוכורעת תויוליעפ שדח המ םדוק ףדל