Menu%20-%20image%20map

 

30.10.99

.דימתמ םייראזיב םעפה ,"תעדיה"ו ,"עובשה פיט" ונכדוע
.ךירדמב ןטק ןוכדע
ונלש םינוכדעה תא סינכמו ,"יווילה יתוריש" לע דובעל בש ינוי
.ןטקה סיכל


8.10.99

.ךירדמה תא ונכדיעו ,רתאב םיגאב ונקית ונחנא
.ונלש םורופב תוחכונ תצק ןיגפהל םילוכי םכדצמ םתא


3.10.99

.טעמ הכורא ץיק תמדרת רחאל תצק ונבש
."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
.ךירדמל רתא ףסונ
תצק שקשקתהל ולכותש ידכ ,"םירוביד"-ב םורופ ונחתפ
.רתאב םירקבמש םירחא םירזומ םע17.7.99

.עובשה פיט ןכדוע
.יוויל יתורישל שדח רמאמ ףסונ
.החילסה םכמע .רתאה ןכדועי אל בורקה עובשב ונרעצל


2.7.99

."תעדיה"ו "עובשה פיט" ונכדוע
.ךירדמה ןוכדעו ,וי'גרו'גל הלאש דוע


13.6.99

דחא ונתוא םישאמ וב ,"תעדיה"ו "עובשה פיט" ונכדוע
.(!םימשיטנא) תונעזגב ונירקבממ
.תירבע הקיסומל ךירדמב ןונוכדע
.םיילארשיה הקיסומה ירתא לש "תויוכז תריצי"-ל קבאמל ונפטרצה


31.5.99

.התנענ וי'גרו'גל הלאש


21.5.99

:םייביסאמ םינוכדיעב ונילע רבע תועובשה גח
.תולאש יתש לע הנע וי'גרו'ג ,ןכדוע ילאוטריוה ךשרור
.איה םג הנכדוע ?תעדיה


19.5.99

ונל חוודל וישכע תורשפא םכל שי .םינוקיתו תופסות
.תשרב תירבע הקיסומל ךירדמב םידבוע אלש םיקניל לע תולקב


16.5.99

.םכתא ןיינעל ךירצש והשמ אל ,שדח םירוקיב הנומ ונפסוה
.םירתאה ךירדמב שדח רתא


12.5.99

?המ וא ,םינלטב ונחנא
."דלונ בכוכ"-ב ןונוקיתו ,ךירדמב ןונוכדע
."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע


30.3.99

."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
.ךירדמל םישדח םירתא ופסונ
"דלונ בכוכ" ףד חתפנ הבר הדובעו םיכורא םיעגמ רחאל ,ףוס ףוס
.םייאמצע םיאקיסומ לש תוריצי ליכיש


19.2.99

."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
.ךירדמב תושדח תוקלחמ וחתפי בורקב .ךירדמל םישדח םירתא ופסונ
.ךירדמב 7 ץורע לע ונבתכש המ לע הבוגת חלש רתאה ירקבממ דחא
...קירה "דלונ בכוכ" ףד יולימל עגונב םייאשח םיעגמ םילהונמ


28.1.99

."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
.וי'גרו'גל השדח הלאש


17.1.99

יל ובשיש תונוש תודובע ללגב הכוראו הייופכ השפוח רחאל
.רתאה תא ןכדעל יתרזח ,ןורגב ברג ומכ
."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
.תשרב תירבע הקיסומל ךירדמל תופסותו םינוקית
.ךירדמב םישדחה םירתאה תא תוארל תורשפא םג הפסונ


31.12.98

.1998-ל ןורחא ןוכדע
."?תעדיה" (?הנכדוע) ןכדוע
םולבנזור רינ י"ע ונל וחלשנש ,ךירדמל םירתא המכ ופסונ
,(חלש אוהש םירתא המכ הריגמב ונל שי ןיידע) ביטימהו בוטה
.םולבנזור לש תיעובשה ותלאשל הנע םג וי'גרו'ג ,הא .וברי ןכ
.והשמ וא הנש םוכיס הזיא רוחיאב בותכנש םיווקמ


22.12.98

."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
.הלאש דוע וי'גרו'ג תא ולאש


14.12.98

."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
.תירבע הקיסומל ךירדמב םינוכדיע


2.12.98

."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
,םייתניב תוקיר יד ,"םיעוריא"-ו "םילימ" תוקלחמ ופסונ
."תשרב תירבע הקיסומל ךירדמ"


24.11.98

.(!םיימויב היינשה) הלאש דוע וי'גרו'ג תא ולאש
...הקיסומל ךירדמל םירתא תפסוה ספוט


22.11.98

."ןומ לופב םיקניל" ףדה ףסונ
.הלאש דוע וי'גרו'ג תא ולאש


 

15.11.98

,?תעדיה ,עובשה פיט :(הכורא המישנ וחק) ונכדוע
.והזו ,תשרב תירבע הקיסומל ךירדמה ,סולאפאפ וי'גרו'ג
,םייללכ םירתא לש דומע תשרב תירבע הקיסומל ךירדמל ףסונ
...רוביצב םיעודיש םירתאה לכ תא םש יתמש אל ןיידע לבא
.םירמזו תוקהל המכ לש םירתא ופסונ ןכ ומכ
!ךירדמל רתא יוניפ/יוניש/תפסוה תשקבל ספוט :בורקב22.10

."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
(תיחרזמ הקיסומ לש םהמ 2) םישדח םירתא ופסונו ונכדוע
."תשרב תירבע הקיסומל ךירדמ"12.10.98

.הנושאר הלאש לבקמ וי'גרו'ג:25.9.98

.וי'גרו'ג לש תובושתהו תולאשה רוזא חתפנ
."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע
.תשרב תירבע הקיסומל ךירדמב םינוכדיע:2.9.98

!Cheers ."תעדיהו "עובשה פיט" ונכדוע ,השק תרוצב רחאל


:8.8.98

,רתאב ילש תויועט המכ יתיליגו ,שפוחמ יתרזח
תירבע הקיסומל ךירדמב םידרוקאה תקלחמ זא
.וישכע תדבוע:5.8.98

.תשרב תירבע הקיסומל ךירדמל םירמז לש םירתא יתפסוה *
:'ג תואב םירמז לש םירתאה לכ טעמכ :םיהדמ םירקמ ףוריצ)
(ןלוג לייא ,ןורלג תירונ ,וגנ'ג ,ןפג ביבא

וליאכ) םינוכדעל ופצת לא זא ,םימי המכל תרניכל עסונ ינא
.(הפיצ והשימש:4.8.98

.תשרב תירבע הקיסומל ךירדמב םירושיק הברה יד יתפסוה *


:2.8.98

."?תעדיה"-ו "עובשה פיט" ונכדוע *


:1.8.98

.םלוכל חמש טסוגוא יילוחיא
.תירבע וב וארה אל םינפדפדהמ קלחש רתאב היעב וזיא יתנקית
.תירבע הקיסומל ךירדמל "תורוטלבטו םידרוקא" תקלחמ הפסונ:27.7.98

:יתישעש המ הזו ,םימי המכ יתלטבתה ,שפוחהמ יתרזח
.'וכו תויזחת ,םירמאמ - "תיטירקה הסימה" החתפנ *
סולאפאפ וי'גרו'ג י"ע "תיטירקה הסימ"-ל רמאמ בתכנ *
."סנארטה תודלות רוציק" םשב
תקלחמ תשרב תירבע הקיסומל ךירדמל הפסונ *
.(וזכ תורדתסה תחידב .הת תקלחמל ףסונב) וידר


:18.7.98

!?שדח אל המ ?שדח המ
,תוקד המכ ול שידקה לג םגו ,םינורחאה םימיב ףרוטמ ומכ רתאה לע יתדבע
ונלחתהו ,חפל רעוכמהו ןשיה רתאה תא ונקרז :ןמואי יתלבה הרק ףוס ףוסו
:םישדחה םירבדהמ המכ .שדח הארמ םע ,שדח רתא ונל שי זא .הלחתהמ לכה
.קוריו דיחא הארמ ,םישדח הקיפרגו בוציע *
.רתוי תינויגה (?) תימינפ היכרריה *
.ילאוטריו ךשרור ףד ףסונ *
."?תעדיה"ו "עובשה פיט" ונכדוע ,ןבומכ *
.רתאה תא בוהאל ליחתמ ינא *

:תשרב תירבע הקיסומל ךירדמב ושענ םייוניש הברה
.רתוי תוינויגה תוירוגטק יפל ורדוס םירתאה *
.םהילע תורוקיבה ונכדוע ,םירתאה לכ וקדבנ *
.רתא לכל "םיבכוכ"-ב ןויצ ונפסוה *
,םידרוקא) וב תונימזה תויורשפאה לש טוריפ ליכמ רתא לכ *
.('וכו םירישה תולימ ,וידוא ליר
.רקבל וצפק לבא ,ךירדמה לע הדובע הברה הראשנ דוע

יושע יצחה רתאב וקפתסת םייתניב זא ,םימי השולשל עסונ (יתימא) ינא
.ראשה תא ולבקת ,רזוח ינאשו ,(יח וליפא)
.הלאכו תרוקיב עומשל חמשנו ,ונהת
.ןשי המ אורקל ידכ ןאכ ץחל

E-Mail the underworld links in full moon the critical misa virtual rorshach Born star (wtf?!) georgio papalos sherutey livuy Hebrew music on the net What's new